Beč autobusom 5 dana /2 noćenja

Beč autobusom 5 dana /2 noćenja

PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan BEOGRAD, NOVI SAD
Polazak oko 23:00 časa sa Lastine autobuske stanice, (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa) i iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive oko 24:00 časa (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna voţnja kroz Mađarsku prema Beču.
2. dan – OUTLET PARNDORF (www.designeroutletparndorf.at) – BEĈ
Ulazak u Austriju u jutarnjim časovima. Usputno svraćanje do trţnog centra Parndorf, koji je veoma čuven u Evropi po radnjama najpoznatih svetskih robnih marki (ţenska, muška, dečija i sportska garderoba, igračke, stvari za kuću, pokloni,cipele, šminka...). Slobodno vreme za kupovinu. U podnevnim časovima nastavak putovanja prema Beĉu. Po dolasku panoramski obilazak grada: dvorac Belvedere, Opera, zimska rezidencija Habsburgovaca – Hofburg, Trg Marije Terezije, Parlament, Gradska kuća, Jevrejska četvrt, zabavni park Prater, Hundertvaser, novi deo grada Uno-city, Dunavski toranj i šetnja kroz prvi becirk – Stefanova katedrala, Stefanov trg i Kertner ulica. Odlazak u hotel. Smeštaj. Slobodno vreme. Noćenje.
3. dan BEČ – DVORAC ŠENBRUN – PRATER - BEĈ
Doruĉak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska dvorca Šenbrun– letnje rezidencije Habsburgovaca. Razgledanje carskih prostorija i odaja i šetnja prelepim parkom. Slobodno vreme. Nakon obilaska dvorca mogućnost fakultativnog odlaska u Prater – najpoznatiji austrijski zabavni park. U Prateru možete posetiti brojne atrakcije - muzej Madam Tiso, Planetarium, Praterturm, simbol Pratera - Rizenrad... U poslepodnevnim časovima povratak u centar grada. Slobodno vreme. Noćenje.
4. dan BEĈ –- DUNAVSKI TORANJ – BADEN - BEĈ
Doruĉak. Napuštanje hotela. Mogućnost fakultativne posete Dunavskog tornja sa kojeg se pruţa nezaboravan pogled na Beč i Dunav. U podnevnim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do banje Baden, nadomak Beča. Po dolasku šetnja kroz mesto koje obiluje raskošom, još od početka XIX veka, kada je tu bila letnja rezidencija Cara Franca I. Betoven je svoja najpoznatija dela stvarao, baš ovde, inspirisan pejzaţima banje, i danas je moguće posetiti kuću u kojoj je ţiveo. Poznata termalna kupališta upotpunjuju sliku grada koga nazivaju „grad bašti“, zbog hiljade zasađenih ruţa u gradskom jezgru. Nakon obilaska slobodno vreme za individualne aktivnosti. U popodnevnim časovima povratak u Beč. Odlazak do centra grada. Slobodno vreme do polaska za Srbiju. U poslepodnevnim časovima polazak za Beograd.
Noćna vožnja kroz Mađarsku prema Srbiji.
5. dan NOVI SAD - BEOGRAD – Dolazak u Novi Sad i Beograd u ranim jutarnjim časovima. (Kraj usluga)

Cenovnik proleće

Cenovnik leto

Cenovnik jesen

 

 

Napomene

ARANŽMAN SADRŽI:
- prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
- smeštaj u Beču (2 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu po izboru sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama
- obilaske prema programu (Beč – panorama grada)
- troškove organizacije i vođenja aranţmana
- usluge licenciranog pratioca grupe
ARANŽMAN NE SADRŽI:
- međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka (izdaje se u agenciji,osigurana suma je 30.000€) – 5 € (osobe od 19 – 64 god.), 3 € ( deca od 0 meseci – 18 god.), 10 € (osobe od 65-84 god.) . – PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA

VAŽNE I OPŠTE NAPOMENE:
Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Češke Republike.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika).
Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
Belvi Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

Fakultativni izleti

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):
- Banja Baden – 15 € odrasli/ 10 € deca
- Dvorac Šenbrun (sa ulaznicom Grand Tour) – 25 € odrasli / 15 € deca
- Dunavski toranj (sa ulaznicom) – 10 € / 5 € deca
- Prater – 5 € odrasli / deca GRATIS
- Bratislava – 15 € / 10 € deca
NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
- Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

Uslovi plaćanja

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA:
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate.
DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40% od cene aranţmana
POPUSTI:
- deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplateţne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
- deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj uhotelu), osim ako je smeštaj u hotelu Ibis Budget, gde deca od 2-12 godina imaju popust 20% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)
- treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%
SOPSTVENI PREVOZ:
- CENA ARANŽMANA SE UMANJUJE ZA 30 € (odrasli) i 20 € (deca od 2-12 god.)
- za polaske u januaru, februaru i martu, kao i za polazak za Uskrs /Dan rada ne postoji mogućnost umanjenja cene za sopstveni prevoz
- pre polaska na put podići u agenciji vaučer, koji mogu traţiti granične vlasti prilikom ulaska u druge zemalje
- postoji mogućnost dodatnih noćenja uz doplatu u gradovima po izboru (raspitati se u agenciji)
NAĈINI PLAĆANJA ARANŽMANA:
1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana (uz doplatu od 1.5
% po mesecu, na deo koji se plaća odloţeno), najkasnije do
Za polaske od 01.10.2015. do 01.02.2016…………………………...15.04.2016.
Za polaske od 01.02. do 01.04.2016……….…………....…….15.06.2016.
Za polaske od 01.04. do 01.06.2016……….…………....…….15.08.2016.
Za polaske od 01.06. do 01.08.2016……….…………....…….15.10.2016.
Za polaske od 01.08. do 01.10.2016……….…………....…….15.12.2016.
Za polaske od 01.10.2016. do 01.02.2017……….…………....…….15.04.2017.
I 7 / 8 I
3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)
4. potrošački krediti banaka od 3 – 24 meseca, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana najkasnije 10 dana
pred put
POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranţmana):
- NOVI SAD – polazak sa parkinga kod Lokomotive
- OSTALA MESTA – postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama,restoranima i motelima uz autoput Beograd – Novi Sad – Horgoš (granica sa Mađarskom)

Smeštaj

- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
- Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
- U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, moţe biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadrţaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
OPŠTE NAPOMENE:
- Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
- Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata voţnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloţivosti kapaciteta stajališta
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. duţine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je
samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
- Organizator putovanja zadrţava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti(npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranţmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
- Putnici koji poseduju inostrani pasoš duţni su sami da se informišu kod nadleţnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
- Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
- Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadrţavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
- Molimo Vas da paţljivo proĉitate Opšte uslove putovanja
- Organizator putovanja je Turistička agencija VIVA, licenca licenca OTP br. 61/2010. Uz ovaj program vaţe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranţman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadrţava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share →