Sve lepote Bosne

TRAVNIK, JAJCE, BIHAĆ, OSTROŽAC, NACIONALNI PARK REKE UNE, BANJA LUKA

termin: Uskoro
cena 99 eura

Bosna i hercegovina putovanja
Bosna i hercegovina putovanja
Bosna i hercegovina putovaja
Bosna i hercegovina putovanja
bosna i hercegovina putovanja
Bosna i hercegovina putovanja
Bosna i hercegovina putovanja
Bosna i hercegovina putovanja
Bosna i hercegovina putovanja
bosna i hercegovina
bosna i hercegovina
bosna i hercegovina
bosna i hercegovina putovanja
jajce_vodopad
jajace_mlinovi1
jajce_vodopad.1
kuća_ive_andrića_travnik
travnil-stari_grad
travnik_bosna
bihac_reka_una
Nacionalni_park-Una
nacionalni_park_una1
tvrdjava_Jajce1
jajce_vodopad.2
banja_luka1
ostrožac_bosna
previous arrow
next arrow
jajce_vodopad
jajace_mlinovi1
jajce_vodopad.1
kuća_ive_andrića_travnik
travnil-stari_grad
travnik_bosna
bihac_reka_una
Nacionalni_park-Una
nacionalni_park_una1
tvrdjava_Jajce1
jajce_vodopad.2
banja_luka1
ostrožac_bosna
previous arrow
next arrow

 

3 dana 2 noći

 99 €

 

 

KONTAKTIRAJTE NAS

Pozovite nas

021 422200

         069 1030133

casatravelns@gmail.com

DATUM : Uskoro
CENA  PO OSOBI U DVOKREVETNOJ SOBI IZNOSI :  99€

U cenu je uključeno:

 • prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (klima, TV, audio oprema),

 • Jedno noćenje sa doručkom u hotelu 3*u Jajcu  u dvokrevetnim sobama.

 • Jedno noćenje sa doručkom u hotelu 3*u Bihaću u dvokrevetnim sobama.

 •  sve ulaznice (NP Una ,Muzeji,Ostožac )

 • usluge licenciranog vodiča grupe,

 • troškove orgainzacije I vođenja aranžmana

U cenu nije uključeno:

 • Medjunarodno putno osiguranje,

 • Individualni troškovi I ostali nepomenutu troškovi

Doplate i popusti:

 • Doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 35€

Uslovi i način plaćanja

 • Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate.

 • Gotovinski – uplata avansa od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 7 dana pre polaska

 • uplatom preko računa,

 • Platnim karticama, Visa, Master, Maestro, Dina

 

Sve lepote Bosne
(TRAVNIK, JAJCE, BIHAĆ, OSTROŽAC, NACIONALNI PARK REKE UNE, BANJA LUKA)
autobusom/ 3 dana-2 noćenja
Termin: Uskoro

DATUMI I CENA ARANŽMANA PO OSOBI U DVOKREVETNOJ SOBI: 99€

Program putovanja:
1. dan: NOVI SAD – BEOGRAD – TRAVNIK – JAJCE
Sastanak grupe u 22:00 sata kod ,,Lokomotive”u Novom Sadu, polazak iz Beograda kod Arene u 23:15h. Sledi noćna vožnja autobusom preko Srbije i Bosne i Hercegovine sa kraćim zadržavajima radi odmora I obavljanja graničnih formalnosti. Dolazak u Travnik oko 9h. Po dolasku odlazak na kaficu u konobu Plava voda a potom sledi razgledanje grada, rodne kuće Ive Andrća I Šarene džamije. Nakon obilaska slobodno vreme za ručak. Oko 14h nastavljamo put za Jajce. Smeštamo se u hotel, kraći odmor a zatim sledi pešačko razgledanje grada: obilazak  Plivskog jezerima, potom obilazak starog gradskog jezgra: Medved kula, Crkva svete Marije-džamija Fethija, Kršlakova i Omer-begova kuća, muzej AVNOJ-a i čuveni vodopad na Plivi. Slobodno vreme. Noćenje
2. dan: JAJCE – NP UNA – BIHAĆ
Doručak. Nakon doručka napuštamo hotel oko 9h. Sledi vožnja ka Martin Brodu gde ćemo obići Pravoslavni manastir Rmanj a zatim odlazimo do kompleksa vodopada I slapova na reci Uni. Slobodno vreme u nacionalnom praku za ručak ili individualno istraživanje parka. Sledi nastavak puta ka Štrbačkom buku, 24metara visokom vodopadu koji predstavlja biser Nacionalnog parka Una. Nakon razgledanja nastavljamo put ka Bihaću. Smeštaj u hotel, kraći odmor nakon čega sledi pešačko panoramsko razgledanje grada: obilazak centra grada izgrađenog na bedemima starog grada Bihaća: Kapetanova kula, Crkva sv. Ante Padovanskog, Turbe mauzolej,džamija Fethija,  potom Muzej AVNOJ-#a. Noćenje.
3. dan: BIHAĆ – OSTROŽAC – BANJA LUKA – BEOGRAD – NOVI SAD
Doručak. Nakon doručka napuštamo hotel i polazimo ka Ostrožcu, srednjevjekovnoj tvrđavi koja se nalazi na 12 km od Bihaća. Prvi put ova tvrđava se u istorijskim spisima pominje još 1286. godine. Neki istoričari tvrde da je pod imenom Horosium ili Hostosach postojao još 405. godine pre nove ere. Da bi ova lokacija bila sačuvana, 1969. godine osnovana je Kolonija skulptora „Ostrožac“. Nakon obilaska nastavljamo put ka Banja Luci. Po dolasku u najveći grad Republike Srpske sledi panoramski obilazak grada, šetnja pešačkom zonom I Gospodskom ulicum, upoznavanje sa znamenitostima grada. Nakon rzgledanja slobodno popodne u Banja Luci za individualne aktivnosti do večernjeg polaska ka Srbiji. Polazak iz Banjaluke oko 18:00. Sledi vožnja kroz Republiku Srpsku do Beograda i Novog Sada sa usputnim pauzama radi osveženja i regulisanja graničnih formalnosti. Dolazak u mesto polska u noćnim satima.

Svi posetioci su obavezni da koriste ličnu zaštitnu opremu, maske i rukavice u skladu sa Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19.

VAŽNE NAPOMENE:

1. Organizator putovanja je TA ,,Casa Travel” d.o.o iz Novog Sada,članica UTAS-a sa brojem licence 104/2020 kategorija licence A20 od 24.01.2020. Za putovanje važe Opšti uslovi putovanja sa kojima svaki putnik treba da se upozna pre samog putovanja.
2. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstanici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
3. Za sve informacije date usmenim ili telefonskim putem koje nisu u skladu ili su u suprotnosti sa objavljenim programom putovanja, ne mogu biti predmet prigovora putnika za neispunjenje obaveze organizatora. Validan je samo pisani program putovanja koji je sastavni deo ugovora o putovanju.

4. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u državu u koju putuju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu pre polaska na putovanje u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili kradje pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.
5. Pasoši putnika moraju imati rok važenja minimum šest meseci od dana povratka sa putovanja.

6. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara.

7. Potpisnik ugovora o putovanju je dužan da pismenim putem (putem maila) obavesti organizatora putovanja ukoliko dodje do promene putne isprave bilo kog putnika sa ugovora o putovanju. U suprotnom, smatraće se da je putna isprava koju agencija ima u svojoj evidenciji važeća i agencija neće snositi odgovornost izdavanja aviokarte ili vize sa pogrešnim podacima.
8. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u prevoznim sredstvima i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni organizator putovanja, niti prevoznik, niti hotel ne odgovara za iste! U slučaju kradje (gubitka ličnih stvari), putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredvidjenih okolnosti.

9. U slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobraćajna nezgoda….)potrebno je da se obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da Vam pomogne u posredovanju izmedju Vas i nadežnih organa.

10. U slučaju nedovoljnog broja putnika za realizaciju aranžmana, krajnji rok za obaveštenje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.

11. Agencija zadržava pravo da obavesti putnike o imenu hotela, opremljenosti soba i cenama fakultativnih izleta do 5 dana pred put.

12. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredvidjenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predvidjenog za obilazak…)

13. Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

14. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta (ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja…) ne rade.

15. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrdjena i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i inopartnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
16. Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

17. U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel – smeštaj iz ponude organizatora putovanja registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, može to učiniti 5 dana pred put. U slučaju promene smeštaja, organizator će o tome obavestiti putnike (potpisnike ugovora) najkasnije u toku puta, a zamenjen smeštaj mora odgovarati standardima smeštaja datog u opisu programa.

18. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uredjaj…).

19. Usluga bežičnog interneta WIFI ne podrazumeva obavezno i dobar signal u sobama i svim delovima hotela. Moguće je da je signal odgovarajući samo u odredjenim delovima hotela, obično oko recepcije ili baru. Takodje, brzina protoka može biti brža ili sporija u zavisnosti od tehničke opremljenosti. Oznaka WiFi ne podrazumeva besplatan internet nego način korišćenja interneta.
20. Kod autobuskih aranžmana predvidjene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. WC-i u turističkim autobusima nisu u upotrebi.

21. U prevoznim sredstvima je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.

22. Organizator putovanja zadržava pravo na razmeštaj putnika u prevoznom sredstvu. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište u prevoznom sredstvu koje mu organizator dodeli. Organizator će nastojati da izadje u susret željama putnika, ali ne može garantovati ovakvu uslugu.

23. Agencija organizator ili inopartner odredjuje mesta polaska i dolaska prevoznog sredstva, mesta za pauze i njihovu dužinu. Uobičajena mesta za pauze u zemlji i inostranstvu su neke od pumpi sa odmorištima na maršuti, kao i motel, u trajanju od 20 – 60 minuta. Ukoliko pratilac grupe proceni da je transfer u zakašnjenju ili je gužva na graničnim prelazima veća od uobičajne, može doneti odluku, a u vezi sa Zakonom propisanim uslovima prevoza putnika u drumskom saobraćaju, da ne napravi, ili skrati, predvidjene pauze.

24. Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere (javni gradski prevoz, iznajmljena vozila I sl.) i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće. Prenos prtljaga do smeštajne jedinice putnici obavljaju sami.

25. Putnici se mole za razumevanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i mora se imati u vidu da se osećaj toplote i hladnoće različito doživljava. Za ovakvu vrstu putovanja je potrebno razumevanje i tolerancija među putnicima.

26. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa niti su sastavni deo plana i programa puta. Izvode se u saradnji sa inopartnerom, lokalnom agencijom. Organizator putovanja i organizator izleta na putovanju (inopartner) zadržavaju pravo izmene termina i uslova izvodjenja fakultativnih izleta predvidjenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika, a može doći i do promena u ceni, satnici, organizaciji od strane inopartnera ili usled nepredvidjenih okolnosti na koje organizator putovanja ne može da utiče, a samim tim nije ni odgovoran za realizaciju fakultativnih izleta, kao ni za eventualnu promenu cena poslatih pre započinjanja putovanja.

27. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu). 28. Putnicima kojima imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučuje se da provere na internetu radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju. 29. Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.

30. Putnik je dužan da poštuje satnice određene od strane predstavnika agencije na putovanju. Ukoliko putnik ne poštuje satnicu i ne pojavi se na dogovorenom mestu polaska u dogovoreno vreme polaska, predstavnik agencije će smatrati da je putnik svojevoljno odlučio da ostane na destinaciji, što mu daje za pravo da isključi putnika sa putovanja i nastavi sa realizacijom programa, ne snoseći nikakvu odgovornost za taj potez.

31. U slučaju nedoličnog ponašanja putnika, ometanja vodiča ili vozača u obavljanju posla ili uznemiravanja drugih putnika, vodič ili predstavnik agencije ima pravo da tog putnika isključi sa putovanja bez prava žalbe ili povraćaja novca.

32. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja. Turistička agencija Casa Travel ima propisanu polisu osiguranja u slučajiu insolventnosti i naknade štete broj 00432698 kod kompanije „SAVA neživotno osiguranje“a.d.o. koja važi od 01.01.2020. i traje do 01.10.2020. sa ugovorenim ukupnim limitom pokrića po polisi u iznosu od 300.000€. Ovom garancijom putovanja za slučaj insolventnosti se obezbeđuje: 1) Troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji ili inostranstvu u mesto polaska 2) Potraživanja uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju koje organizator putovanja nije realizivao 3)Potraživanja uplaćenih sredstava putnika u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa Opštim uslovim putovanja 4) Potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da su mu uručeni Opšti uslovi osiguranja i da iste u celosti prihvata. Opšti uslovi putovanja agencije Casa Travel su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije. Mole se svi putnici da pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. CasaTravel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.

Aranžman je rađen na bazi minimum 40 prijavlenih putnika

Program putovanja br 1. od 10.06.2020.

ORGANIZATOR PUTOVANJA JE TURISTIČKA AGENCIJA Casa Travel Licenca OTP br. 104/2020 kategorija licence A20 od 24.01.2020.

Sajt CaSA Travel. D.o.o koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice.

Više o kolačićima pročitajte u Uslovima korišćenja i politici privatnosti.