BAJKOVITE PALATE VITELSBAHA

     Autobusom: 3 NOĆI

    Termin: 15.03 – 20.03.2023
19.04 – 24.04.2023

 

       Cena aranžmana po osobi : 239€

Dvorci Bavarske
Dvorci Bavarske
DVORCI BAVARSKE
Dvorci Bavarske
dvorac Nojšvanštajn_2
Dvorac_Nojšvanštajn
heremkimze_palata
Linderhof_dvorac
Linderhof2
miinhen
minhen
nimfenburg
Fizen
Burghausen
Old Town of Bad Toelz - Bad Tölz - Bavaria - Germany
burghausen3
burghausen4
previous arrow
next arrow
dvorac Nojšvanštajn_2
Dvorac_Nojšvanštajn
heremkimze_palata
Linderhof_dvorac
Linderhof2
miinhen
minhen
nimfenburg
Fizen
Burghausen
Old Town of Bad Toelz - Bad Tölz - Bavaria - Germany
burghausen3
burghausen4
previous arrow
next arrow

Termin: 15.03 – 20.03.2023
19.04 – 24.04.2023

Cena aranžmana 239€

KONTAKTIRAJTE NAS

Pozovite nas

021 422200

069 1030133

casatravelns@gmail.com

BAJKOVITE PALATE VITELSBAHA – BAVARSKA

 

Termin:  15.03 –  20.03.2023
                19.04 –  24.04.2023

 

Program putovanja:

 

1.Dan
Polazak iz Beograda u 17:00. Iz Novog Sada u 18:30, nastavak putovanja kroz Srbiju, Mađarsku i Austriju sa usputnim pauzama.

2.Dan
U jutarnjim časovima dolazak u Bavarski gradić Prien koji se nalazi na obali jezera Kim, poznato kao Bavarsko more. Plovidba trajektom do ostrva Hereninsel. Fakultativni obilazak dvorca Herenkimze, zadužbine bavarskog kralja Ludviga II. Poslednji Ludvigov dvorac, poznat kao Novi Versaj, ostao je njegovo najgrandioznije, ali nedovršeno zdanje. Po obilasku dvorca, plovidba do ostrva Fraueninsel. Srednjovekovni manastir sa prodavnicom suvenira par restorana i svega 30-ak kuća, čine ovo ostrvo idealnim mestom za slobodno vreme i uživanje. Povratak trajektom u Prien. Nastavak vožnje autobusom do Minhena. Smeštaj u hotel.Slobodno vreme. Noćenje.

3.Dan
Doručak. Nakon doručka krećemo u obilazak Minhena koji započinjemo obilaskom dvorca Nimfenburg. Fakultativni obilazak dvorca iz XVII veka koji je služio kao letnja rezidencija Bavarskih vladara iz dinastije Vitelsbah. Posle dvorca odlazak do centra Minhena. Pešačka tura započinje od trga Odeon i palate Rezidenc. Sledi Bavarska Nacionalna Opera, Marienplatc, Stara i Nova gradska kuću, Frauekirhe, crkva Asamovih, pijaca Viktualienmarkt, pivnica Hofbrojhaus. Slobodno vreme za individualne aktivnosti do večernjih časova. Povratak u hotel. Noćenje.

4.Dan
Doručak. Dan za fakultativni odlazak do podalpskog, južnog dela Bavarske. Obilazak Linderhofa, prvog Ludvigovog dvorca. Okružen šumom, sa uređenim parkom, fontanama i okolnim zgradama čini savršen sklad. Jedini je,  potpuno završeni Ludvigov dvorac. Posle Linderhofa vožnja autobusom do dvorca Nojšvanštajn. Poseta najpoznatijem Ludvigovom dvorcu, znanom kao dvorac iz bajke. Bio je i ostao inspiracija mnogima. Našao je mesto u filmovima i u knjigama, neretko je nazivan najlepšim dvorcem
na svetu. Po obilasku dvorca, slobodno vreme u istoimenom selu sa mnoštvom restorana i prodavnica. Povratak u Minhen u večernjim satima. Fakultativni odlazak u Bavarsku pivnicu. Povratak u hotel. Noćenje.

5.Dan
Doručak. Napuštanje hotela. Nastavak puta ka Burghauzenu. Obilazak srednjovekovnog dvorca, smeštenog na grebenu iznad reke Salzah, na granici Nemačke i Austrije. Zamak Burghauzen našao se u Ginisovoj knjizi rekorda, kao najduži na svetu. Slobodno vreme u gradu. Nastavak puta ka Srbiji. Putovanje preko Austrije i Mađarske sa usputnim pauzama.

6.Dan
Dolazak u Novi Sad i Beograd u ranim jutarnjim časovima

 

Organizator putovanja je turistička agencija Casa Travel, Licenca OTP br. 63/2022 A kategorije od 14.06.2022 godine
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja agencije Casa Travel
Posebne napomene su sastavni deo programa

U cenu aranžmana uključeno:
– prevoz turističkim autobusom na relaciji prema programu
– 3 noćenja sa doručkom u hotelima sa 3* prema programu
– usluge vodiča za vreme trajanja aranžmana
– troškovi organizacije putovanja

U cenu aranžmana nije uključeno:
– Međunarodno putno zdravstveno osiguranje
– Ulaznice za muzeje i druge turističke objekte
– Doplate za 1/1 sobu
– Gradska turistička taksa za hotele sa 3*
– Fakultativni izleti
– Indivualni i ostali nepomenuti troškovi

Cena aranžmana kao i ostalih doplata izražene su u evrima ( osim ako nije drugacije definisano).Plaćanje se vrši u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu celokupnog iznosa. U slučajuu poremećaja na tržištu roba i usluga, organizator zadržava pravo korigovanja cena za neplaćeni deo aranžmana

Cena fakultativnih izleta:
Paket izleta četiri dvorca: Heremhimze, Linderhov, Nojšvanštajn, Ninfenburg – 75€
Plovidba brodom od Prijena – Hereninsel – Fraueninsel – Prijen 10€ po osobi

Obilazak Ninfemburga sa obilaskom muzeja kočija i muzeja porcelana – 25€
Obilazak Linderhofa i Nojšvanštajn – 45€
Dvorac Heremkimze – 25€
Obilazak Bavarsek pivnice – opciono

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije.
Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima.

Način plaćanja:
Avans od minimum 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pred put.
– Uplata do polaska gotovinom
– Uplata preko računa – uplata na račun Casa Travel
– Platnim karticama (Master, Visa, Maerstro, Dina)
– putem administrativne zabrane na 4 mesečne rate

VAŽNE NAPOMENE:

1.Organizator putovanja je TA ,,Casa Travel”d.o.o iz Novog Sada,članica UTAS-a sa brojem licence A OTP 63/2022 od 14.06.2022.
Za putovanje važe Opšti uslovi putovanja sa kojima svaki putnik treba da se upozna pre samog putovanja.
2.Potpisnik ugovora o putovanju ili predstanici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
3. Za sve informacije date usmenim ili telefonskim putem koje nisu u skladu ili su u suprotnosti sa objavljenim programom putovanja, ne mogu biti predmet prigovora putnika za neispunjenje obaveze organizatora. Validan je samo pisani program putovanja koji je sastavni deo ugovora o putovanju.
4.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u državu u koju putuju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu pre polaska na putovanje u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili kradje pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.
5. Pasoši putnika moraju imati rok važenja minimum šest meseci od dana povratka sa putovanja.
6. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara.
7. Potpisnik ugovora o putovanju je dužan da pismenim putem (putem maila) obavesti organizatora putovanja ukoliko dodje do promene putne isprave bilo kog putnika sa ugovora o putovanju. U suprotnom, smatraće se da je putna isprava koju agencija ima u svojoj evidenciji važeća i agencija neće snositi odgovornost izdavanja aviokarte ili vize sa pogrešnim podacima.
8. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u prevoznim sredstvima i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni organizator putovanja, niti prevoznik, niti hotel ne odgovara za iste! U slučaju kradje (gubitka ličnih stvari), putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredvidjenih okolnosti.
9. U slučaju bilo kakve incidentne situacije ( krađa, tuča, saobraćajna nezgoda,….)potrebno je da se obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da Vam pomogne u posredovanju izmedju Vas i nadežnih organa.
10. U slučaju nedovoljnog broja putnika za realizaciju aranžmana, krajnji rok za obaveštenje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.
11. Agencija zadržava pravo da obavesti putnike o imenu hotela, opremljenosti soba i cenama fakultativnih izleta do 5 dana pred put.
12. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredvidjenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predvidjenog za obilazak, …)
13. Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
14. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta (ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja…) ne rade.
15. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrdjena i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i inopartnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
16. Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
17. U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel – smeštaj iz ponude organizatora putovanja registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, može to učiniti 5 dana pred put. U slučaju promene smeštaja, organizator će o tome obavestiti putnike (potpisnike ugovora) najkasnije u toku puta, a zamenjen smeštaj mora odgovarati standardima smeštaja datog u opisu programa.
18. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uredjaj…).
19. Usluga bežičnog interneta WIFI ne podrazumeva obavezno i dobar signal u sobama i svim delovima hotela. Moguće je da je signal odgovarajući samo u odredjenim delovima hotela, obično oko recepcije ili baru. Takodje, brzina protoka može biti brža ili sporija u zavisnosti od tehničke opremljenosti. Oznaka WiFi ne podrazumeva besplatan internet nego način korišćenja interneta.
20. Kod autobuskih aranžmana predvidjene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. WC-i u turističkim autobusima nisu u upotrebi.
21. U prevoznim sredstvima je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
22. Organizator putovanja zadržava pravo na razmeštaj putnika u prevoznom sredstvu. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište u prevoznom sredstvu koje mu organizator dodeli. Organizator će nastojati da izadje u susret željama putnika, ali ne može garantovati ovakvu uslugu.
23. Agencija organizator ili inopartner odredjuje mesta polaska i dolaska prevoznog sredstva, mesta za pauze i njihovu dužinu. Uobičajena mesta za pauze u zemlji i inostranstvu su neke od pumpi sa odmorištima na maršuti, kao i motel, u trajanju od 20 – 60 minuta. Ukoliko pratilac grupe proceni da je transfer u zakašnjenju ili je gužva na graničnim prelazima veća od uobičajne, može doneti odluku, a u vezi sa Zakonom propisanim uslovima prevoza putnika u drumskom saobraćaju, da ne napravi, ili skrati, predvidjene pauze.
24.Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere (javni gradski prevoz, iznajmljena vozila I sl.) i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće. Prenos prtljaga do smeštajne jedinice putnici obavljaju sami.
25. Putnici se mole za razumevanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i mora se imati u vidu da se osećaj toplote i hladnoće različito doživljava. Za ovakvu vrstu putovanja je potrebno razumevanje i tolerancija među putnicima.
26. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa niti su sastavni deo plana i programa puta. Izvode se u saradnji sa inopartnerom, lokalnom agencijom. Organizator putovanja i organizator izleta na putovanju (inopartner) zadržavaju pravo izmene termina i uslova izvodjenja fakultativnih izleta predvidjenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika, a može doći i do promena u ceni, satnici, organizaciji od strane inopartnera ili usled nepredvidjenih okolnosti na koje organizator putovanja ne može da utiče, a samim tim nije ni odgovoran za realizaciju fakultativnih izleta, kao ni za eventualnu promenu cena poslatih pre započinjanja putovanja.
27. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
28. Putnicima kojima imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučuje se da provere na internetu radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
29. Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
30. Putnik je dužan da poštuje satnice određene od strane predstavnika agencije na putovanju. Ukoliko putnik ne poštuje satnicu i ne pojavi se na dogovorenom mestu polaska u dogovoreno vreme polaska, predstavnik agencije će smatrati da je putnik svojevoljno odlučio da ostane na destinaciji, što mu daje za pravo da isključi putnika sa putovanja i nastavi sa realizacijom programa, ne snoseći nikakvu odgovornost za taj potez.
31. U slučaju nedoličnog ponašanja putnika, ometanja vodiča ili vozača u obavljanju posla ili uznemiravanja drugih putnika, vodič ili predstavnik agencije ima pravo da tog putnika isključi sa putovanja bez prava žalbe ili povraćaja novca.
32. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik morasam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
Turistička agencija Casa Travel ima propisanu polisu osiguranja u slučajiu insolventnosti i naknade štete broj 2701285 25.05.2022 do 01.10.2022. godine Kompanije Dunav Osiguranja u iznosu od 30.000.- Eura . Ovom garancijom putovanja za slučaj insolventnosti se obezbeđuje: 1) Troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji ili inostranstvu u mesto polaska 2) Potraživanja uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju koje organizator putovanja nije realizivao 3)Potraživanja uplaćenih sredstava putnika u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa Opštim uslovim putovanja 4) Potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da su mu uručeni Opšti uslovi osiguranja i da iste u celosti prihvata. Opšti uslovi putovanja agencije Casa Travel su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.
-CasaTravel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
-Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.

 

 

Aranžman je rađen na bazi minimum 35 prijavljenih putnika

Program putovanjbr 1. od 01.12.2022
ORGANIZATOR PUTOVANJA JE TURISTIČKA AGENCIJA Casa Travel Licenca kategorije A, OTP br. 63/2022 od 14.06.2022.

Sajt CaSA Travel. D.o.o koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice.

Više o kolačićima pročitajte u Uslovima korišćenja i politici privatnosti.